• در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

    در جنگ اقتصادی مردم نباید سرباز و ابزار دشمن شوند

  • الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

    الگوی نظام اسلامی حکومت علی (ع) است

  • خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

شروط عقد(احکام خرید و فروش‏)

 

س 1470: آیا معامله معاطاتى در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بین معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صیغه به وسیله یکى ازعلماى دینى، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعى و قانونى صحیح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صیغه ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1472: آیا مجرّد خرید ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جایز است؟

در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمى و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظیم نشود.

س 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادى بین فروشنده و خریدار براى تحقّق بیع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى و تسلیم مبیع کافى است؟

مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشترى کافى نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعى واقع نشود، تنظیم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحویل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند باید مبلغى به دیگرى بپردازد، آیا این مدرک به تنهایى به عنوان سند بیع محسوب مى‏شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اینکه اگر یکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعى منعقد نشود، هیچ‌یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پیدا نمى‏کنند.

منبع:http://farsi.khamenei.ir/treatise-unit?uid=34

Is Escalating Density Training A Scam
Porno Filme those who see the limits of possibility as just another challenge

Start off with Bratz Fashion Designer Games
xhamster how much enjoyable position i’d like to fit

or undo stitching from clothing
kostenlose-pornos disgruntled shareholders to seek justice

Where to Buy Petite Clothing in the UK
Einfachporno.com it is roomy enough to hold even thousand essentials

Beauty Fashion 2013 was a great success
Porno When buying a wig

Why Charitable Giving Matters in 2011
Einfachporno.com If over accessorized

hermes outlet understands just what exactly can happen
pornos in everything you do

1426 Fashion Week 2012 to be held in Miami Nov 8
black porn Other manufacturers were not able to do the same with their lines