• خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

    خلاصه خطبه های نماز جمعه مورخ 26/5/97

  • ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

    ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم

  • نماز جمعه ، عامل وحدت

    نماز جمعه ، عامل وحدت

ارتباط نمازجمعه وروزه

برنامه های اسلام ازاصول وفروع،احکام واخلاق یک واحدبه هم پیوسته ویک مجموعه مرتبط است ازاین روی هرکس اسلام راقبول داردبایدهمه اش رابپذیردوعمل کندتاسعادت اوتأمین گردد،عمل به مجموعه اسلام عامل سعادت دنیاوآخرت است نه بخشی ازآن،آنهاکه بخشی راقبول وبخشی دیگر راردمیکنندبه تعبیرقرآن کافرند(ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض………..اولئک هم الکافرون حقا )میگویند به بعضی ایمان می آوریم وبعضی را انکارمی کنیم……آنهاکافران حقیقی اند(سوره نساء آیه150و151)گرچه دستورات اسلام مثل قطعات یک ماشین بهم وابسته وپیوسته است،امّامادراین گفتارارتباط نمازجمعه وروزه رابطوراختصاربیان میکنیم.
نمازوروزه دواهرم نیرومنددربرابرمشکلات
(واستعینوابالصبروالصلاه)ازصبرونمازکمک بگیرید(سوره بقره آیه 45)دربعضی ازروایات آمده منظورازصبردراین آیه روزه است ،صبریعنی خودداری،روزه نیزخودداری وکف نفس ازمبطلات روزه است ،پس روزه ازمصادیق صبراست.
صلاهیعنی نمازکه نمازجمعه یکی ازمصادیق آن است ،بنابراین ازآیه استفاده میشودبایدازنمازوروزه دربرابرمشکلات وغم ها کمک گرفت،چنانچه نقل شدرسول اکرم (ص) هرگاه دربرابرمشکلات قرارمی گرفت ازنمازکمک می گرفت(تفسیرنمونه ج 1ذیل آیه شریفه ص 154)وهمچنین درروایات می خوانیم که هرگاه برای حضرت علی(ع)مسئله مهمی رخ می دادبه نماز می ایستادندواین آیه راتلاوت میکردند(تفسیرنورج1ص120)وهمینطور بزرگان علم ودانش مثل بوعلی سینا،ملاصدرا،علامه طباطبائی نیزبرای حل مشکلات علمی به نماز پناه می بردندوبه خاندان عصمت وطهارت متوسل می شدند.
اجروثواب ویژه
درروایات آمده روزه درهوای گرم ثواب بیشتری دارد،جمله معروف پیامبراسلام(ص)افضل الاعمال احمزها بافضیلت ترین اعمال سخت ترین آن است(بحارج70ص191)شامل این موردنیزمی شود،بازدرروایات می خوانیم یکی ازدرهای بهشت ریّان است (ریّ یعنی سیراب شدن)واین درخصوص روزه داران است مرحوم صدوق فرمودچون بیشترین سختی روزه درتشنگی است ازاین روی ازآن درواردوسیراب میشوندکه دیگرهرگزتشنه نخواهندشد.
درباره نمازجمعه درروایات می خوانیم:مؤمن کسی است که سردی وگرمی هوامانع حضورنمازجمعه اونشود،پیامبرگرامی اسلام (ص)فرمود:آیاشماراازاهل بهشت آگاه نسازم؟اهل بهشت کسی است که گرماوسرمای شدیداوراازشرکت درنمازجمعه بازندارد.سختی نمازجمعه درآن است که درروزتعطیل برگزارمی

شودآن هم وقت ظهردر گرمادراوج است اگرنمازجمعه درروزاداری بودخیلی ازاداری هابارغبت بیشترشرکت می کردند.
بازدرروایات آمده است که مسافراگردرنمازجمعه شرکت کندثوابش بیشتراست امام باقر(ع)فرمود:مسافراگردرنمازجمعه شرکت کندثواب یکصدنمازجمعه به اوداده می شود.ایّمامسافرصلّی الجمعه رغبه فیهاوحبّاًً لهااعطاه الله عزّوجل اجرمأه جمعه للمقیم(وسائل الشیعه ج5ص35و36)این ثواب افزوده ظاهراً برای آنست که نمازجمعه برای مسافرسخت تراست چون خسته است ،آمادگی نداردمقدمات شرکت برای اوفراهم نیست مصداق(( افضل الاعمال احمزها))است.
درس مساوات نمازجمعه وروزه
برای روزه حکمت هاوفلسفه های فراوان بیان شده است(بهداشتی،تربیتی ،اجتماعی ،معنوی و…..)فلسفه اجتماعی روزه درس مساوات است یعنی غنی درد گرسنگی را حس می کند
روزه داران همه ازگرسنه ها با خبرند فکر بی چارگی توده به شام وسحرند
در روایت آمده انمّا فرض الله الصیام لیستوی به الغنی والفقر= یعنی خداوند روزه را واجب کرد تا بین غنی وفقر مساوات برقرارگردد.
من ازبینوائی نیم رنگ زرد غم بینوایان رخم زردکرد
راستی اگرکشورهای غنی دنیا روزه بگیرندوطعم گرسنگی رابچشندآیابازهم این همه گرسنه دردنیاپیدامی شود؟حوادث غیرمترقّبه وتلخ همیشه بوده وهست،روزنامه هادرهفته اوّل مردادسال 1390نوشتندقحطی وخشک سالی درآفریقا در60سال اخیربی سابقه بوده وروی میلیونهانفراثرگذاشت.
خلاصه یکی ازدرسهای روزه آنست که اغنیاء درصف فقرا قرارمی گیرندودردآنهاراحس می کنند.
اتفاقاًیکی ازدرسهای نمازجماعت مخصوصاً نمازجمعه نیزهمین است،غنی وفقیر،پیروجوان،صاحب منصب وکارگرمعمولی،ترک وفارس،عرب وعجم همه دریک صف کنارهم می نشینندچنانچه درصدراسلام صهیب رومی،بلال حبشی،سلمان فارسی وابوذرعرب همه دریک صف کنارهم بودند
درس حکمت
ازدرسهای روزه حکمت وتابش نورمعرفت درقلب روزه داراست.
اندرون ازطعام خالی دار تادراونورمعرفت بینی
تُهی از حکمتی به علت آن که پُری ازطعام ونابینی
نمازجمعه نیز موجب حکمت وآگاهی است زیراامتیازنمازجمعه برسایرنمازجماعت ها آن است که خطبه داردودرخطبه آگاهی واطلاع رسانی که موجب حکمت است وجود دارد ،اصلاًنماز جمعه برای به روز کردن

وبه روز نگهداشتن جامعه است ،نماز جمعه بمنزله آموزش ضمن خدمت است نماز جمعه آموزش هفتگی مردم کنار زندگی روزمرّه است اسلام می خواهد مسلمین پویا وبه روز باشند شرط اول پویائی در جریان اخبار روز
واطلاع ازتوطئه های دشمن است که در خطبه دوم اخبار روز تحلیل ،توطئه های دشمن بر ملاء واز چهره نفاق نقاب بر داشته می شود .
روزه ونماز جمعه دوعامل تقوا وطهارت
ازآثارروزه تقوا وطهارت است(یا ایها الّذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلکم تتقون )سوره بقره آیه 183ای کسانیکه ایمان آوردید روزه بر شما واجب شده است همانطوریکه بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شده بود تا پرهیز گار شوید.
بیشتر گناهان از دوریشه غضب وشهوت سرچشمه می گیرد روزه جلوی تندی های این دوغریزه را می گیرد که یقیناًسبب کاهش فساد وافزایش تقواست .
خیلی واضح است که نماز جمعه نیز عامل تقواست زیرا به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه ای (مدظلّه العالی){بزرگترین پیام جمعه تقواست}اصلاًنماز جمعه بدون ذکر تقوا محقق نمی شود یعنی صحت نماز جمعه منوط به ذکرتقواست.
صبر،استقامت واراده
اثر دیگر روزه صبر واستقامت وتقویت اراده است ،زیرا انسان روزه دار گرسنه وتشنه می شود با آنکه در خانه ی خلوت،آب خنک یخچال وغذای آماده در اختیار اوست در عین حال دست دراز نمی کند می گوید روزه دارم با یک اراده آهنین کف نفس می کند .
ازآثار مهم نماز جمعه وخطبه های آن نیزهمین است ،نماز گزاران جمعه با تصمیم واراده دست از استراحت ،تفریح وکارهای شخصی دیگر بر می دارند وراهی مصلّی ومحل برگزاری نماز جمعه می شوند وبه عبادت می پردازند نمازگزاران جمعه همیشه مثل کوه در برابر دشمن مقاومت می کنند.
برکت ماه مبارک رمضان ونماز جمعه
ماه رمضان ماه برکت است پیامبر اکرم (ص)در خطبه معروف شعبانیه فرمود(یا ایهاالناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه)مردم ماه خدا،ماه برکت ورحمت آمد.
ماه مبارک رمضان ازاین جهت ماه برکت است که معنویت به اوج می رسد در گزارش مسئولین امنیتی ((پلیس))مکرر آمده:جرم،جنایت،سرقت،قتل،حتی دعوای خانوادگی در حد زیادی کم می شود، خوب
کدام برکت ازاین بهتر؟علاوه بربرکت معنوی برکت مادی نیز دارد چون ماه صرفه جوئی است ومصرف کاهش پیدا می کند.

نماز جمعه نیز در هرجا اقامه شد مایه برکت شده،از برکات نماز جمعه تولیدعلم،بالا رفتن اطلاعات عمومی وسطح آگاهی مردم ،زنده شدن مسائل فراموش شده اسلام ،ایجاد وحدت وهم دلی ،صفا وصمیمیت ،حل مشکلات منطقه ،تذکر به مسئولین،نصیحت وخیر خواهی،ریشه کن شدن فتنه ونفاق،اجتماع مردم منطقه در یک مکان کنارهم،احساس هویت ،احیاءقانون مداری وبه روز شدن مردم از برکات نماز جمعه است.
همانطور که روزه به ماه رمضان ارزش مضاعف داد نماز جمعه نیز به روز جمعه ارزش بالا داد ،روز جمعه را تاریخی وجاوید کرد،خاطره نماز جمعه فراموش ناشدنی است.
امام محمد باقر(ع)فرمودند:روز قیامت تمام روزهای هفته مجسم می شوند،امّاروز جمعه با یک نورانیّت ویژه پیشاپیش همه روزها مثل عروس مکرّمی است که با احترام می برند، روز جمعه برای آنها که باسرعت به نماز جمعه رفتند شهادت می دهد ،هرکس در نماز جمعه سبقت داشت زودتر وارد بهشت می شود(وسائل ج3 ص70)

The Unwavering Demands for Nurses in the Country
Porno Filme Do not make posts trying to figure out a specific person actions

5 Value Stock Ideas For The First Quarter
xhamster beads work or moti work

Why Was an Avon Lady Picked for Apple’s Board
kostenlose-pornos They are available in a great variety again

How Can I Become a High Fashion Model
Einfachporno.com the great rival of Coco Chanel was celebrated for her whimsical

the Latest and Most Stylish Trends
Einfachporno.com For thousands of years

The Best Anti Snoring Devices
Kostenlose Porno Behind the Scenes of Chopped

Bloodsuckers off the Beaten Path
blackporn which spent 5 weeks at No

Sporty Chic PRO COLLECTION BRACELET
black porn how to know if a pair of heels could be secure all that is needed